Заповед за разрешаване изработването на проект на ПУП-ПЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 609 от 05.07.2023 год.

Долуподписаният Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-781/21.06.2023 г. от "Шами груп ШХШ" ООД с управител Шемсидин Мюслюм Зюлкерим, приложените към него документи за изработване на план за регулация и застрояване, становище на гл. архитект на Община Исперих от 29.06.2023 г., във връзка с исканото изработване, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изработването на плана за регулация и застрояване.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ

Да се изработи проект на ПУП-ПЗ /подробен устройствен план план за застрояване/, одобрен със Заповед Решение/ РД-18-94/14.02.2019 г. на ИД на АГКК, ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих в обхват: на ПИ №  32874.167.194 по кадастралната карта на /землището на/ гр. Исперих, Община Исперих, местност „Юксек Юстю”.

Разрешавам заявителят "Шами груп ШХШ" ООД с управител Шемсидин Мюслюм Зюлкерим да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 07. 2023 г.