Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 610 от 05.07.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-17/06.01.2022 г. с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XII-430 в квартал 45 по действащия ПУП на с. Лъвино /ПИ № 44358.502.430/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 20.01.2023 г., на основание чл. 134, ал. 1 т. 5 на ЗУТ във връзка с Решение № 171/03.11.2022 г. на Административен съд - Разград, че искането е законосъобразно и Заповед № 150/10.02.2023 г. на кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 3, т. 6 от 22.06.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XII-430 в квартал 45 по действащия ПУП на с. Лъвино /ПИ № 44358.502.430/, като се промени северозападната регулационна граница, която се прокарва по границите, предвидени по плана на селото от 1934 г. Обособява се нов УПИ XII-430, предвиден за "Нискоетажно жилищно строителство" съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на Община Исперих
 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 07. 2023 г.