Заповед за одобряване изменението на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 611 от 05.07.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-461/20.04.2023 г. с искане за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за УПИ III-361 в квартал 183 по действащия план на гр. Исперих /ПИ № 32874.502.361 по кадастрална карта/, становище на Гл. архитект на Общината от 11.05.2023 г. на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при спазване на условията на чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и заповед за допуснато изменение № 392/16.05.2023 г. на Кмета на Общината е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 3, т. 5 от 22.06.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план /ПРЗ/.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на:
1. ПУП - ПР /план за регулация/ за УПИ III-361 в квартал 183 по действащия план на гр. Исперих /ПИ № 32874.502.361 по кадастралната карта/, като се обособи нов УПИ III-361, който се отрежда "За търговски обект, комплекс“, съгласно приложения проект.
2. ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ III-361 в квартал 183 по действащия план на гр. Исперих, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 07. 2023 г.