Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

 На основание  чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,  чл.73  и 74 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 463 от 23.02.2023г. на ОбС Исперих и Заповед № 612/05.07.2023г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на следните  имоти:
1.Поземлен имот № 07452.8.52, находящ се в с.Бърдоква с площ 46,871 дка, съгласно АПОС № 7114/15.02.2022г. при начална годишна наемна цена в размер на 375,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 19,00 лева.
2.Част от поземлен имот № 10015.100.87, находящ се в с.Вазово с площ 250,00 дка
(допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 347,911 дка, съгласно АПОС № 3659/28.03.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 2 000,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 100,00 лева.
3. Част от Поземлен имот № 56232.16.56, находящ се в с.Печеница с площ 250,00 дка
(допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 845,682 дка, съгласно АПОС № 4842/23.03.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 2 000,00  лева и стъпка за наддаване в размер на 100,00 лева.
4. Поземлен имот № 24116.4.4, находящ се в с.Лудогорци с площ 9,057 дка, съгласно АПОС № 2457/17.05.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 72,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева.
5.Поземлен имот № 15953.54.10, находящ се в с.Голям Поровец с площ 41,329 дка, съгласно АПОС № 4986/13.12.2011г. при начална годишна наемна цена в размер на 330,60  лева и стъпка за наддаване в размер на 16,00  лева.

 6.Поземлен имот № 15953.50.29, находящ се в с.Голям Поровец с площ 84,597 дка, съгласно АПОС № 4985/13.12.2011г. при начална годишна наемна цена в размер на 677,00  лева и стъпка за наддаване в размер 34,00  лева.
7.Част от поземлен имот № 40899.11.23, находящ се в с.Къпиновци с площ 20,00 дка
(допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 43,895 дка, съгласно АПОС № 5566/23.07.2013г. при начална годишна наемна цена в размер на 160,00  лева и стъпка за наддаване в размер на 8,00 лева.

II. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 17.07.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.07.2023 год.(понеделник).

III.До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ.

IV. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 18.07.2023г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 25.07.2023г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.07.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 24.07.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 07. 2023 г.