Заповед за разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 642 от 11.07.2023 год.

Долуподписаният Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-824/05.07.2023 г. от Мая Живкова Гроздева, приложените към него документи за изработване на план за регулация и застрояване, становище на гл. архитект на Община Исперих от 06.07.2023 г., във връзка с исканото изработване, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изработването на плана за регулация и застрояване.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ

Да се изработи проект на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план план за регулация и застрояване/, одобрен със / Заповед Решение/ № 77/07.04.1995 г. на ИД на АГКК, Обс Исперих, Кмета на Община Исперих в обхват на: УПИ III и УПИ IV в квартал 4, по плана на с. Голям Поровец - стопански двор, община Исперих /ПИ № 15953.65.607 и ПИ № 1595З.65.608 по кадастралната карта/.

Разрешавам заявителят Мая Живкова Гроздева да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 07. 2023 г.