Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите

На основание чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция "Дунавски район" и заявление вх. № РР-02-153/18.05.2023 год. за изменение на разрешително № 11520387/27.10.2021 год. за водовземане от подземни води.

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за животновъдство и водоснабдяване за други цели (противопожарни нужди)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние  на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:
С вх. № РР-02-153/18.05.2023 г., допъ лнено с вх. № РР-02-135 (1)/29.06.2023 г. в БДДР е постъпило заявление за изменение на разрешително № 11520387/27.10.2021 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.
Мотивите за исканото изменение са свързани с увеличаване на водните количества, вследствие на увеличаване на водопотреблението на обекта - кравефермата и добавяне на цел "Водоснабдяване за други цели (противопожарни нужди) - в случай на пожар.
Исканото изменение се изразява в увеличаване параметрите на разрешеното водовземане от подземни води чрез водовземно съоръжение "ТК-Караджа Фаг - Драгомъж" от разрешен средноденонощен дебит 1.1 л/сек на 2.0 л/сек и разрешен годишен воден обем от 34 690 куб.м/годишно. Ползването на водата за противопожарни нужди е само при пожар.
---

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Не се изменят

4. Място на водовземане: Не се променя

5. Обекти на водоснабдяване: Не се променя

6. Проектни параметри на използването:
...

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Не се променят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяване на съощението.

инж. Румелия ПЕТРОВА   / п /
Директор на Басейнова Дирекция "Дунавски район"

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 07. 2023 г.