Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.62/2022 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че в РИОСВ-Русе е постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ АО-3637/10.07.2023 г. на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда с възложител ЕТ „САЛИМЕТ-САЛИ МЕХМЕД“ със седалище и адрес на управление: общ. Исперих, село Делчево, ул. „Ахелой“ № 14, ЕИК 116038306 за: "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за поливане на ливада с цветни насаждения за нуждите на пчелин“ с местонахождение поземлен имот с идентификатор 20609.32.6 (стар идентификатор 20609.32.3) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Делчево, общ. Исперих).

Всички, които желаят да изразят мнение или становище, могат да го направят писмено в Община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, пк. 7400.

28. 07. 2023 г.