Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Йорданка Иванова Данаилова
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Изграждане на строеж "Пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда", с местонахождение: гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, без ЦГЧ, УПИ VI-2261, кв. 17 по плана на гр. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард", № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 07. 2023 г.