Процедура за определяне на съдебни заседатели

Лого на Общински съвет Исперих

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1 и т. 23 от ЗМСМА и Решение № 529 от 27.07.2023 г. по Протокол № 63 на Общински съвет- Исперих удължава срока за подаване на документи за съдебни заседатели към Районен съд Исперих за мандат 2024 – 2027 г., с определен брой от 20 (двадесет) кандидати, съгласно Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Разград.

Изисквания към кандидатите /чл.67 ЗСВ/:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

• е на възраст от 21 до 68 години;
• има настоящ адрес в Община Исперих;
• има завършено най-малко средно образование;
• не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява се служебно от Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ/;
• не страда от психически заболявания;
• не е съдебен заседател в друг съд;
• не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
• не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване:

• Подробна автобиография, подписана от кандидата;
• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Исперих да се обръща за препоръки;
• Мотивационно писмо;
• Писмено съгласие;
• Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Място и срок за подаване на документите:

В срок до 31.08.2023 г., до 17:00 часа, кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Исперих подават необходимите документи в Деловодството на Общински съвет – Исперих: град Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, етаж втори и тел. 0882/555631 /техн. сътрудник ОбС/.

Образците на документите могат да бъдат изтеглени от страницата на Община Исперих (www.isperih.bg):

• Заявление за кандидатстване (Приложение № 1.1);
• Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 1.2);
• Писмено съгласие (Приложение № 1.3).

Бейти БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих

28. 07. 2023 г.