Конкурс за заемане на длъжността "Финансов контрольор"

Лого на Община Исперих

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  “
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР” В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

1. Обявявам конкурс за една щатна бройка на длъжността “Финансов контрольор” в Община Исперих, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията длъжностно ниво 9, наименование на длъжностно ниво - експертно ниво 5; вид правоотношение – служебно.

2. Кратко описание на длъжността:

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл). Длъжността е свързана с осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност върху процесите и дейностите, свързани с приходите и разходите на Община Исперих, както и всички решения и действия, които имат пряко финансово изражение, при възлагане на обществени поръчки, командироване на общинските служители в страната и чужбина, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и при тяхната продажба, при назначаването на нови служители в администрацията на Община Исперих и при изплащане на трудови възнаграждения. Финансовия контрольор се произнася /дава мнение/ по отношение на законосъобразността при поемане на задължения и/или извършването на разходите на основата на осъществен предварителен контрол за законосъобразност.

3. Изисквания към кандидатите:

- Минимална образователно-квалификационна степен на завършено образование: магистър, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси“;
- ранг – IV младши;
- професионален опит- 2 години;
- компютърна грамотност: работа с офис пакет за  MS Windows (Word, Excel, Power Point), Интернет, правно- информационни продукти и електронна поща.

4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността съгласно приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация: 780 /седемстотин и осемдесет/ лева.

5. Брой работни места, за които е обявен конкурсът: 1 /едно/.

6. Начин на провеждане на конкурса:

I-ви етап – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
II-ри етап – интервю.

7. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подпора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата;
- автобиография.

8. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, находящ се в сградата на Община Исперих на адрес гр. Исперих, ул. “Васил Левски” № 70.

Лице за контакт: Севим Адем Махмуд – Секретар на община Исперих; тел. 08431/2178

Документите могат да бъдат подадени по електронен път чрез следната електронна поща: isperih@isperih.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис /КЕП/, а останалите документи- „Вярно с оригинала“ от кандидата.

Срок за подаване на документите: от 01.08.2023 г. (включително) до 14.08.2023 г. (включително) всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

9. Обявлението да бъде публикувано на таблото за обявления в Общинска администрация – Исперих, в специализиран сайт за търсене на работа, на официалната интернет страница на Община Исперих и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и всички съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени публично на информационното табло в Общинска администрация – Исперих и на официалната интернет страница на Община Исперих.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих  

01. 08. 2023 г.