Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Лого на Община Исперих

Решение № РУ-57-ЕО/2023 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. , изм. и доп., бр. 102/2022 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (ДВ, бр.77/2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102/2022 г.) във връзка с чл. 37, ал. 4 и чл, 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 7З/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106/2021 г.), писмено искане от възложителя по чл. 8а и съгласно чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп., бр. 70/2020 г.), както и получено становище от Регионална здравна инспекция - гр. Разград

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 32874.13.187 и Image removed.32874.13.188 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, местност „Мезар Къшла”, община Исперих, при прилагането на което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител: Община Исперих, ЕИК: 000505821, адрес: гр, Исперих, общ, Исперих, ул. "Дунав" № 2, представлявано от г-н Белгин Шукри - кмет

Характеристика на програмата:
Проектното предложение за Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 32874.13.187 и 32874.13.188 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, местност "Мезар къшла", община Исперих е изготвено на основание Заповед № 440/29.05.2023 г. на кмета на община Исперих, с което е допуснато да се изработи устройствения план.

Трайното предназначение на територията, в която попадат имотите е: урбанизирана и начин на трайно ползване (НТП): За друг вид, производствен, складов обект. Имотите са с площ съответно 57 840 кв,м, и 56 536 кв,м. С плана се променя предназначението на горецитираните имоти в имоти "за производство на ел. енергия - фотоволтаична централа", целта е експлоатация на две фотоволтаични централи с мощност 4,2 MW и 4,79 MW, Устройствената зона, в която попадат е „Предимно производствена /Пп/", съгласно Общия устройствен план /ОУП/ на Община Исперих.

...

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 08. 2023 г.