Заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 712 от 04.08.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх.№ УТ-780/23.06.2023 г. от ”А1 Лимитед” ЕООД с управител Румен Маринов Иванов, приложените към него документи за разработване на ПУП-ПРЗ, във връзка с изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, становище на гл. архитект на Община Исперих от 03.07.2023 г., във връзка с исканото разработване, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане на изработването на ПУП-ПЗ

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във вр. с чл.150, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ

Да се изработи ПУП /подробен устройствен план/ ПРЗ - план за регулация и застрояване извън границите на урбанизираните територии в обхват поземлен имот с идентификатор № 32874.167.68 , местност ”Юксек Юстю”, Стопански двор, находящ се в землището на гр. Исперих община Исперих.

Разрешавам заявителят ”A1 Лимитед” ЕООД с управител Румен Маринов Иванов да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

АРИФ АХМЕД
Зам.-кмет на община
За кмет на община Исперих
Съгласно Заповед № 690/24.07.2023 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 08. 2023 г.