Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение  № 526  по Протокол  № 63 от 27.07.2023г. на ОбС  Исперих  и Заповед №732 от 14.08.2023г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 
1. 1. Застроен поземлен имот № 24150.501.329  с начин на трайно ползване   ниско застрояване,предназначение на територията урбанизирана с площ 1 367кв.м, ведно с построените в имота  едноетажна сграда с №24150.501.329.1 със застроена площ 123 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда и едноетажна сграда с №24150.501.329.2 със застроена площ 8 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда с местонахождение на имота с.Духовец, ул. „Пирин“ №2, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.345; 24150.501.328; 24150.501.327; 24150.501.330 и 24150.501.331, съгласно АОС № 7250 от 05.01.2023год. 
1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           21 605,00 лева.
1.3.Стъпка за наддаване в размер на 1000,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 2 200,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 28.08.2023 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ"АД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  04.09.2023 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 29.08.2023г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 05.09.2023г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:„ОББ" АД  IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 28.08.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 04.09.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 
4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 08. 2023 г.