Търг с тайно наддаване

Лого на Община Исперих

З А П О В Е Д
738/15.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 и ал.2, чл.115  от Закона за горите,  чл.38, чл.49, ал.1, т.2, чл.15 и чл.65, ал.1 и 2 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на  Решение №524 по Протокол №63/27.07.2023 год. на Общински съвет – Исперих.  

Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Откривам процедура - ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти, при следните условия:
1. Адрес на възложителя: Община Исперих, ул.”Дунав” № 2, тел. 08431/21-78 вътр.124, факс - 08431/ 21-84, електронен адрес – isperih@isperih.bg, упълномощено длъжностно лице да предоставя информация: инж. Никола Николов – лесовъд към община Исперих -  телефон за контакти: 0887160603.
2. Предмет на процедурата: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за Продажба на стояща дървесина на корен от гори – общинска собственост по обекти, както следва:
Обект № 1  с подотдел: 1071 – б /15953.42.10 /  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец .
Размерът на гаранцията за участие трябва да бъде внесен до 15 часа на 29.08.2023г., а за повторния конкурс до 15 часа на 05.09.2023 година по банковата сметка на община Исперих BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG 24 RZBB91553300192907 при „ОББ“ АД. Размерът на гаранцията за участие  е 9 136 (девет хиляди, сто тридесет и шест).
3. Стойност на обекта: -  182720 (сто осемдесет и две хиляди , седемдтотин  и двадесет ) лева  без  ДДС.
4. Срок за изпълнение на възлаганите дейности: -  30.12.2023 г.
5 . Условия за допускане на участниците до участие в търга:
В търга  могат да участват търговци,  регистрирани в публичния  регистър по чл. 241 от Закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за  условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Не се допуска наемане на подизпълнители от спечелилия процедурата.
6. Участниците подават заявление по образец, в което посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 и 235 от ЗГ за съответната дейност и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на търга. Към заявлението се прилагат:
6.1. Декларации, че участникът:
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;
г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;
д) не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ.
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към община Исперих, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
з) е внесъл гаранция за участие в търга;
и) отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността.
6.2. Копие от документ за закупена тръжна документация;
6.3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;
6.4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото кандидата има сключен трудов договор;
6.5. Плик "Ценово предложение", съдържащ ценово предложение – по образец.
6.6. Документи удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията на чл.38 от Наредбата за  условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

1. Заявление по чл.38, ал.4 от Наредбата, подадено в Община Исперих до 01.10.2022 г.
2. Декларации – Приложения 1, 2 и 3, доказващи че кандидатът отговаря на изискванията на чл.115 , ал.1, т.1 от ЗГ и чл.38, ал.2 от НУРВИДГТДОСМ и че притежава техническо оборудване и квалифициран персонал:
- Осъществява дейността си и има складова или преработвателна база на територията на Община Исперих;
- Притежава документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на дървесина. Прилага една от следните системи за:
1. устойчиво управление на гори, или
2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
-  Разполага минимум с два моторни триона за сеч и първична обработка на дървесината;
- Разполага с минимум два трактора или високо проходими автомобили за извоз на дървесината до временен склад . Прилагат се Регистрационните талони.
- Разполага с минимум два автомобила, снабдени с
GPS – устройства за транспорт на дървесината. Прилагат се Регистрационните талони.
-  Разполага с минимум една машина за преработка на дървесината- банциг или гатер.
-  Има назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация  и правоспособност за извършване на дейността – добив , извоз и преработка на дървесината.  Прилагат  се и  Заверени в НОИ – Разград  актуални  Трудови договори .
6.7. Административни сведения.
6.8. Декларация за запознаване с Тръжната документация и оглед на обекта.
6.9. Декларация, че няма да използва подизпълнители.
6.10. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение” за Обект №1 /подписва се пред комисията, преди отваряне на плик „Ценово предложение“. 

Не се допуска до участие в конкурса участник, който не е регистриран в Търговския регистър и не представи всички изискуеми документи съгласно настоящата заповед и тръжната документация.

7. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата цена за  обекта. В срок от три работни дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилия участник трябва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и гаранцията за участие. Гаранцията за изпълнение на договора се внася по следната банкова сметка: ОББ АД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907.
Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

8. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) дни.
9. Критерии за класиране на офертите: Предложена най-висока цена за ПРОДАЖБА на дървесина на корен,  за обекта в лева без вкл. ДДС .
10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга: Тръжните документи на стойност 50 (петдесет) лева без ДДС могат да се закупят до 15.00 часа на 29.08.2023г.(за повторен конкурс до 15.00 часа на 05.09.2023г.), от деловодството на Община Исперих или да се изтеглят от сайта на Община Исперих, а цената да се заплати по следната банкова сметка на Община Исперих: BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG32RZBB91558400192900 „ОББ“ АД, вид плащане 447000.
11. Място и срок за подаване на офертите: Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12 часа на 30.08.2023 г., а за повторния конкурс – до 12 часа на 07.09.2023 г. в ЦАО на Община Исперих, ул. „Васил Левски“ №70. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция и телефон.
При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Не се приемат за участие в Търга и се връщат незабавно на участниците документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

12. Търгът ще се проведе на 30.08.2023 г.  от 14:00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2 .
Определям дата 07.09.2023г. от 14:00 часа за провеждане на евентуален повторен търг.  Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

ІI. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8,00ч. до 16,00ч. до деня преди Търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

III. Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която съдържа:
1. Препис от настоящата заповед.
2. Проекто - договор.
3. Условия за участие в търга.
4. Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, включено в обекта.
5. Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга.
6. Заявление за участие в търга по образец.
7. Декларации и административни сведения по образец.
8. Карнет – описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения).
9. Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за  сеч дървета (по насаждения от обектите).
10. Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите).

ІV. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключването на договора участникът представя:
1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническата и кадрова обезпеченост, които е декларирал;
2.Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;
Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

 V. В Договора да се заложи клауза за доставяне на дърва за огрев по костуеми цени на общински обекти – кметства, детски градини, джамийски  и църковни настоятелства – по Списък, предоставен от Общината.

VІ. Настоящата Заповед да бъде обявена най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Община Исперих, на ул. „В.Левски” №70, ет.2 и на официалната интернет страница на Община Исперих и в сградата на ДГС „Сеслав”. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

           
 Инж.БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих 

15. 08. 2023 г.