Заповед за допускане изработването на проект за ПУП-ПРЗ

ЗАПОВЕД
№ 744 от 16.08.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри — Кмет на Община Исперих след като разгледах заявления с вх. № УТ-929/11.08.2022 г. от „Север Сън” ЕООД — с представител Александър Руменов Гаджаков, приложените към тях документи за разработване на план за регулация и застрояване, становище на гл.архитект на Община Исперих от 18.08.2023 г., във връзка с исканото разработване, намирам, че са на лице фактическите и правни основания за допускане изработване на плана за регулация и застрояване.

На основание чл.44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ по смисъла на чл. 124a, ал. 7 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план — план за регулация и застрояване /одобрен със / Заповед Решение/ № РД-18-94/14.02.2019 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, ИД на АГКК , в обхват: на ПИ № З2874.201.З02 по КККР на /землището на/ гр. Исперих, Община Исперих.
Разрешавам на заявителя „Север Сън” ЕООД — с представител Александър Руменов Гаджаков, да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал.б от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.
Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал. 1 т Административно процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответ е длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 08. 2023 г.