Заповед за одобряване изменение на ПУП-РУП

ЗАПОВЕД
№ 745 от 16.08.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. Jf2 УТ-303 от 16.03.2023 г., с искане за разглеждане и одобряване на ПУП-РУП [работен устройствен план/ на УПИ XIX-879, УПИ XX-880 и УПИ XXI-881 в квартал 110, гр. Исперих, по смисъла на чл. 113, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 8 от ЗУТ, е изготвен проект на ПУП- РУП (работен устройствен план), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол N2 2, т. 1 от 30.03.2023 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване разработения подробният устройствен план.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ .

ОДОБРЯВАМ

Изменението на ПУП — РУП /работен устройствен план/ на УПИ XIX-879, УПИ ХХ-880 и УПИ XXI-881 в квартал 110 по плана на гр. Исперих - /ПИ  №З2874.5О1.879, ПИ №32874.501.880 и ПИ № 32874.501.881/, съгласно приложения проект .

Настоящата заповед влиза в сила от деня на издаването й на основание чл.113, ал.5 от ЗУТ и се съобщава на заявителите от Дирекция ”УТИЕОСМДТ” при Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 08. 2023 г.