Заповед за допускане изработването на проект за ПУП-ПР

ЗАПОВЕД
№ 756 от 16.08.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри — кмет на Община Исперих след като разгледах заявления с вх. № УТ-1010/04.08.2023 г. от Мария Йорданова Нинова-Кунушевци и н-ци на Мехмед Шакиров Кязимов, приложените към него документи за изменение на ПУП-ПР, становище на гл. архитект на Община Исперих от 10.08.2023 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са на лице фактическите и правни основания за допускане изменение на план за регулация.
На основание чл.44, ал. 1, т.1З от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и по смисъла на чл.1З4, ал.2, т.б от ЗУТ, при спазване на чл. 19, ал.4 от ЗУТ.

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за ПУП-ПР /подробен устройствен план — план за регулация/, в обхват на УПИ III-83 и УПИ IV-84 в квартал 10, одобрен със Заповед Решение/ № 508/26.04.2018 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих по плана на с. Лудогорци, Община Исперих, ПИ № 24116.502.83 и ПИ № 24116.502.84/.
Разрешавам заявителите Мария Йорданова Нинова-Кунушевци и н-ци на Мехмед Шакиров Кязимов, да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.
Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал.6 от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 08. 2023 г.