Заповед за допускане изработването на проект за ПУП-ПР

ЗАПОВЕД
№ 753 от 17.08.2023 год.


Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри — Кмет на Община Исперих след като разгледах заявления с вх. № УТ-1066/16.08.2023 г. от Румяна Стефанова Неделчева, приложените към него документи за изменение на ПУП-ПР, становище на гл. архитект на Община Исперих от 17.08.2023 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са на лице фактическите и правни основания за допускане изменение на план за регулация.
На основание чл.44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и по смисъла на чл.1З4, ал.2, т.6 от ЗУТ, при спазване на чл. 19, ал.4 от ЗУТ.


ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за ПУП-ПР /подробен устройствен план — план за регулация/, в обхват на УПИ XXIV-2489 и УПИ XXV-2490 в квартал 5, одобрен със /Заповед Решение/ № 25/29.01.2001 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих по плана на гр. Исперих, Община Исперих, /ПИ № 32874.501.2489 и ПИ № 32874.501.2490/.
Разрешавам заявителят Румяна Стефанова Неделчева, да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.
Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл.1З5, ал.6 от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал. I от Административно процесуалния кодекс.
Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 08. 2023 г.