Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс

СПИСЪК  
На допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс
за длъжността „финансов контрольор“ в Община Исперих

 

Допуснати:
1. Джелил Мехмед Азиз

Недопуснати - няма

Посочените допуснати кандидати следва да се явят на тест на 29.08.2023г. от 09:00  ч.
в заседателната зала в сградата на Общинска администрация
– Исперих на адрес гр. Исперих, ул.
Дунав № 2.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще бъде проведено на 29.08.2023г. от 15:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, ул.Дунав № 2.

 

Севим Адем: /П/
Председател на комисия за провеждане на конкурс

 

Дата на обявяване: 21.08.2023г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 08. 2023 г.