Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.62/2022 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че в РИОСВ-Русе е постъпило искане с вх. № АО-3235-(5)/16.08.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на склад в цех за производство на пелети“ с местонахождение сграда с идентификатор 32874.201.216.21, разположена в поземлен имот с идентификатор 32874.201.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнение или становище, могат да го направят писмено в деловодството на Община Исперих, находящо се в гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 70, пк. 7400.

Дата на публикуване: 23.08.2023 г.

23. 08. 2023 г.