Правила за работа на конкурсна комисия

Лого на Община Исперих

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ,

назначена със заповед № 702/27.07.2023 г. на кмета на община Исперих /орган по назначаването/ във връзка с провеждане на конкурс за длъжността “финансов контрольор” в Община Исперих, обявен със заповед № 701/27.07.2023 г. на кмета на община Исперих /орган по назначаването/

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила определят процедурата и начините за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “финансов контрольор” в Община Исперих, обявен със заповед № 701/27.07.2023 г. на кмета на община Исперих /орган по назначаването/.

Чл. 2. (1) Целта на правилата е да бъде гарантирана прозрачността на конкурсната процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите за длъжността.

(2) Конкурсната процедура осигурява равен достъп на кандидатите до заемане на длъжности за държавни служители без ограничения на правата или привилегии, които са основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, религия, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние или на наличие на увреждане. 

(3) Правилата регламентират и системата за определяне резултатите на кандидатите.

Чл. 3. Конкурсът за заемане на длъжността “финансов контрольор” в Община Исперих, обявен със заповед № 701/27.07.2023 г. на кмета на община Исперих /орган по назначаването/се провежда при условията и реда на Закона за държавния служител и Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.


II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Чл. 4. (1) В заповед № 701/27.07.2023 г. на кмета на община Исперих са определени изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за участие в конкурсна процедура за заемане на длъжността “ финансов контрольор ” в Община Исперих.

Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

- Минимална образователно-квалификационна степен на завършено образование: магистър, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси“;

- Ранг – IV младши;
- Професионален опит- 2 години;
- Компютърна грамотност: работа с офис пакет за  MS Windows (Word, Excel, Power Point), Интернет, правно- информационни продукти и електронна поща.

Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Кандидатите да отговарят на условията за назначаване по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, а именно:

За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

8. е упражнило правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, освен при условията на чл. 15, ал. 1, чл. 81в, ал. 6 и чл. 84а от ЗДСл.

III. ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

Чл. 5. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и в срок.

Чл. 6. (1) Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността.

(2) До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

(3) Служителят от отдел “Човешки ресурси” при Община Исперих - член на комисията, проверява информацията в регистрите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от НПКПМДСл и изготвя справка за останалите членове на комисията, а по отношение изискванията за съдимост – се извършва служебна електронна справка за съдимост на кандидатите, подали документи за участие в конкурса.

(4) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол съгласно приложение № 4 от НПКПМДСл. В решението се посочват:

1. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

2. допуснатите кандидати, които следва да участват в конкурса;

(5) Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта по чл.4, ал.1, не се регистрират.

Чл. 7. (1) Въз основа на решението по чл.6, ал.4 конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които обявява на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих на седмия ден от крайната дата за подаване на документите. Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията информира по реда на изречение първо за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, като датата не може да бъде по-рано от 7 дни след информирането. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.

(2) В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им.

(3) Недопускането до участие в конкурса подлежи на административен контрол пред органа по назначаването в тридневен срок от обявяването на списъка. Органът по назначаването се произнася в тридневен срок от получаването на жалбата. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

(4) Датата, мястото и часа на провеждане на интервюто се определят предварително и се посочват в списъка на допуснатите до конкурса кандидати.

Чл. 8. (1) Когато след изтичането на срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление, органът по назначаване прекратява конкурсната процедура.
(2) Когато няма допуснати кандидати, органът по назначаването прекратява конкурсната процедура.
(3) Конкурсът се провежда по обявения начин и тогава, когато допуснатият кандидат е само един.

IV.   ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Чл. 9. Конкурсът за заемане на длъжността се провежда от конкурсната комисия чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

Чл. 10. (1) Двадесет и четири часа преди датата на провеждане на конкурса конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

(2) Броят на въпросите във всеки вариант тест е 30 (тридесет).

(3) За всеки верен отговор се присъжда 1 (една) точка. Максимален брой точки 30 (тридесет).

(4) Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.

(5) Председателят на конкурсната комисия запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите непосредствено преди започването на писмения изпит - тест.

(6) Решаването на теста е анонимно, като всеки кандидат попълва формуляр по образец, който се запечатва в плик - голям формат, а в плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име. Решеният тест заедно с малкия плик се поставят в големия и се запечатва. Конкурсната комисия осигурява листове, които са подпечатани с печата на администрацията, в която е конкурсната длъжност, за решаването на теста.

(7) Отварянето на плика - малък формат става, след като тестът е оценен от проверяващите и срещу името на кандидата се отбелязва резултатът.

(8) Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 25 (двадесет и пет) точки.

(9) След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

(10) Продължителността за решаване на теста е 1 (един) астрономически час.

(11) Проверката на теста се извършва от цялата комисия, веднага след приключване работата на кандидатите.

(12) Кандидатите, постигнали резултат над минималния, биват уведомени от конкурсната комисия за датата, мястото и часа за провеждане на интервюто чрез писмено съобщение, което следва да бъде поставено на входа на заседателната зала на Община Исперих, както и чрез електронна поща.

Чл. 11. Коефициентите, с които се умножават резултатите на кандидатите са, както следва:

- резултат от теста - коефициент 3;
- резултат от интервюто - коефициент 5.

Чл. 12. (1) Преди провеждане на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълнения формуляр съгласно приложение № 1 и формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл, като преди интервюто кандидатите подписват формулярите за оценка.

(2) Всеки член на конкурсната комисията задава еднакви въпроси, с оглед равнопоставеност на кандидатите. Въпросите се формулират предварително, двадесет и четири часа преди провеждане на конкурса.

(3) Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

(4) Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири), а максималния резултат е 5 (пет) по петобалната система.

Чл. 13. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при теста и от интервюто, умножени с коефициентите по чл. 12.

Чл. 14. Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 от НПКПМДСл.

Чл. 15. При равен резултат комисията подрежда в класирането на по-предно място кандидата с по-висока професионална квалификационна степен и придобита допълнителна квалификация. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Чл. 16. (1) Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, за което съставя протокол.

(2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

Чл. 17. (1) В 10-дневен срок от провеждането на конкурса класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на Община Исперих и информационното табло. Класирането е публично до приключването на конкурсната процедура. Всички кандидати биват уведомени по електронна поща или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола по чл.16, ал.1, което отразява резултатите.

(2) Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, в 7-дневен срок от получаването на извлечението от протокола могат да подадат възражение до органа по назначаването, в което да посочат мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.

(3) Органът по назначаването се произнася с решение в 7-дневен срок от подаването на възражението, като може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

(4) Когато органът по назначаването приеме възражението за основателно, конкурсната процедура се прекратява и се насрочва нов конкурс.

Чл. 18. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на кмета на община Исперих /органа по назначаването/ в 10-дневен срок от провеждането на конкурса.

V. ВЪЗНИКВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО  ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл. 19. (1) Кмета на община Исперих издава заповед за назначаване на длъжността на първия класиран участник.

(2) Административният акт за назначаване се издава в писмена форма при съобразяване на разпоредбата на чл.11 от ЗДСл.

Председател:

Севим Адем
Секретар на община Исперих /правоспособен юрист/

членове:

Памела Мичева
Юрисконсулт при Община Исперих

Илдъз Яхова
Младши експерт “Човешки ресурси” при Община Исперих

Танжу Рамадан
Началник отдел „БС“ при Община Исперих;

Нурджан Исмаил
Вътрешен одитор при Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 08. 2023 г.