Търг с тайно наддаване

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 775 от 28.08.2023 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 49, ал. 1, т. 2 и чл. 65 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение № 524 по Протокол № 6З/27.07.2023 г. на Общински съвет - Исперих

НАРЕЖДАМ:

I. Откривам процедура - ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост .

 1. Адрес на възложителя: Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, тел. 08431/21-78, вътр.124, факс - 08431/ 21-84, електронен адрес isperih@isperih.bg, упълномощено длъжностно лице да предоставя информация: инж. Никола Николов - лесовъд към община Исперих - телефон за контакти: 0887160603.
 2. Предмет на процедурата: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за Продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост по обекти, както следва:

Обект № 2 с подотдели: 1070-д /15953.42.10/ и 1070-е /15953.42.10/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец.

Обект № 3 с подотдел: 1073-г /1595З.19.58/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец.

Обект № 4 с подотдел: 1153-ж /07452.18.62/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Бърдоква.

Размерът на гаранцията за участие трябва да бъде внесен до 15 часа на 11.09.202З г., а за повторния конкурс до 15 часа на 18.09.2023 година по банковата сметка на община Исперих BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG 24 RZBB91553300192907 при "ОББ" АД. Размерът на гаранцията за участие по дейности е както следва:

 • за обект № 2 - 7 820 (седем хиляди осемстотин и двадесет) лева;
 • за обект № 3 - 4 517 (четири хиляди петстотин и седемнадесет) лева;
 • за обект № 4 - 4 996 (четири хиляди деветстотин деветдесет и шест) лева.

3. Стойност на обекта:

Начални цени по обекти:

 1. за обект № 2 - 156 390 (сто петдесет и шест хиляди триста и деветдесет) лева без ДДС.
 2. за обект № 3 - 90 340 (деветдесет хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС.

3. за обект № 4 - 99 920 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС.

4. Срок за изпълнение на възлаганите дейности: 30.12.2023 г.

5. Условия за допускане на участниците до участие в търга:

В търга могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност (чл. 235 от 3Г).

Не се допуска наемане на подизпълнители от спечелилия процедурата.

6. Участниците подават заявление по образец, в което посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 и 235 от ЗГ за съответната дейност и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на Търга. Към заявлението се прилагат:

6.1. декларация, че участникът:
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;
г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;
д) не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към община Исперих, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
з) е внесъл гаранция за участие в търга;
и) отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността.

6.2. Копие от документ за закупена тръжна документация;

6.3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;

6.4. Копие от удостоверение по чл.2З5 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото кандидата има сключен трудов договор;

6.5. Плик ”Ценово предложение”, съдържащ ценово предложение - по образец.

6.6. Документи удостоверяващи, че кандидатът:

 • Разполага минимум с два моторни триона за сеч и първична обработка на дървесината;
 • Разполага с минимум два трактора или високо проходими автомобили за извоз на дървесината до временен склад. Прилагат се Регистрационните талони.
 • Разполага с минимум два автомобила, снабдени с GPS-устройства за транспорт на дървесината. Прилагат се Регистрационните талони.
 • Има назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дейността - добив, извоз и преработка на дървесината. Прилагат се и заверени в НОИ - Разград актуални трудови договори .

6.7. Административни сведения.

6.8. Декларация за запознаване с Тръжната документация и оглед на обекта.

6.9. Декларация, че няма да използва подизпълнители.

6.10. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение” за Обект № 2 /подписва се пред комисията, преди отваряне на плик „Ценово предложение”/.

Не се допуска до участие в конкурса участник, който не е регистриран в Търговския регистър и не представи всички изискуеми документи съгласно настоящата заповед и тръжната документация.

7. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта. В срок от три работни дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилия участник трябва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и гаранцията за участие. Гаранцията за изпълнение на договора се внася по следната банкова сметка: "ОББ" АД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907.

Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

8. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) дни.

9. Критерии за класиране на офертите: Предложена най-висока цена за ПРОДАЖБА на дървесина на корен, за обекта в лева без вкл. ДДС.

10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга: Тръжните документи на стойност 50 (петдесет) лева без ДДС могат да се закупят до 15.00 часа на 11.09.2023 г.(за повторен търг до 15.00 часа на 18.09.2023 г.), от деловодството на Община Исперих или да се изтеглят от сайта на Община Исперих, а цената да се заплати по следната банкова сметка на Община Исперих: BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG32RZBB91558400192900 „ОББ” АД, вид плащане 447000.

11. Място и срок за подаване на офертите: Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12 часа на 12.09.2023 г., а за повторния търг - до 12 часа на 19.09.2023 г. в ЦАО на Община Исперих, ул. "Васил Левски" № 70. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция и телефон.

При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат за участие в Търга и се връщат незабавно на участниците документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

12. Търгът ще се проведе на 12.09.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Исперих, находяща се на ул. "Дунав" № 2.

Определям дата 19.09.2023 г. от 14:00 часа за провеждане на евентуален повторен търг. Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

II. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. до деня преди Търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

III. Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която съдържа:

 1. Препис от настоящата заповед.
 2. Проекто-договор.
 3. Условия за участие в търга.
 4. Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, включено в обекта.
 5. Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга.
 6. Заявление за участие в търга по образец.
 7. Декларации и административни сведения по образец.
 8. Карнет - описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения).
 9. Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета (по насаждения от обектите).
 10. Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите).

IV. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключването на договора участникът представя:

 1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническата и кадрова обезпеченост, които е декларирал;
 2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
 3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

V. Настоящата Заповед да бъде обявена най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Община Исперих, на ул. "В. Левски" № 70, ет. 2 и на официалната интернет страница на Община Исперих и в сградата на ДГС "Сеслав".

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

28. 08. 2023 г.