Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от ШЕМСИДИМ МЮСЛЮМ ЗЮЛКЕРИМ
Управител на "ШАМИ ГРУП ШХШ" ООД
с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 32874.167.194 по КККР на гр. Исперих- Стопански двор № 1, местност "Юсек Юстю".

Местоположение: гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, Стопански двор № 1, ПИ № 53494.286.133, местност "Юсек Юстю".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, ул. "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 08. 2023 г.