Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 781 от 29.08.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-1113/23.08.2023 г. от Басри Османов Чакъров, Ясем Осман Чакър и Шюкрие Насуфова Чакърова, приложените към него документи за изменение на действащия ПУП-ПР, становище на гл. архитект на Община Исперих от 24.08.2023 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на ПУП-ПР.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, по смисъла на чл.15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със /Заповед/ /Решение/ № 62/07.04.1987 г. на ОбС- Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ VII-317 и УПИ V-319 в квартал 40 по плана на /землището на/ с. Йонково, Община Исперих, /ПИ № 34103.501.317 и № 34103.501.319 по кадастралната карта/.

Разрешавам заявителите Басри Османов Чакъров, Ясем Осман Чакър и Шюкрие Насуфова Чакърова, да възложат за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 08. 2023 г.