Заповед за допускане изработването на проект за ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 782 от 29.08.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявления с вх. № УТ-1078/17.08.2023 г. от Ерсин Мустафа Мустафа, приложените към него документи за изменение на ПУП-ПР, становище на гл. архитект на Община Исперих от 24.08.2023 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменение на план за регулация.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ и по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за ПУП-ПР /подробен устройствен план - план за регулация/, в обхват на УПИ VIII-72 и УПИ XII-561, 562 в квартал 40, одобрен със /Заповед Решение/ № 3015/28.10.1935 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих по плана на с. Вазово, Община Исперих, /ПИ № 10015.111.72 и ПИ № 10015.111.562/.

Разрешавам заявителят Ерсин Мустафа Мустафа да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 08. 2023 г.