Заповед за допускане изработването на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 809 от 05.09.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-1119/25.08.2023 г. от Пламен Алдинов Демирев, приложените към него документи за изработване на ПУП-ПРЗ, становище на гл. архитект на Община Исперих от 31.08.2023 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на ПУП-ПРЗ.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, по смисъла на чл. 134, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, одобрен със /Заповед / /Решение/ № 178/26.04.2006 г. на ИД на АГКК, ОбС Исперих, Кмета на община Исперих, в обхват: на УПИ VI-81 в квартал 12 по плана на /землището на/ с. Китанчево, община Исперих, /ПИ №37010.90.81/.

Разрешавам заявителят Пламен Алдинов Демирев да възложи за своя сметка изработването на проекта на плана.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 09. 2023 г.