Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от НЕРГЮН ЗИКРИ МУСТАФА
с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строеж: ”Едноетажна еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ IV, кв. 31 по ЗРП на с. Лъвино, ПИ 44358.502.405, община Исперих, област Разград, одобрен със Заповед 242 от 03.12.1987 г. на ОНС., във връзка с издадена Комбинирана скица 136 от 19.04.2023 г., издадена от общ. Исперих с виза от 23.05.2023 г на Гл. архитект на община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ - Русе, ”Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

07. 09. 2023 г.