Обява за наличие на инвестиционно предложение

Лого на Община Исперих

ОБЯВА
от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин
Началник-отдел "Териториално и селищно устройство"
при Община Исперих

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих“,
Подобект: „Улица „Мургаш” (от ОТ 47 до ОТ 58) и ул. „Васил Левски” (от ОТ 47 до ОТ 52) в с.Яким Груево“.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр. Исперих, ул. ”Дунав” № 2 , пощенски код 7400.
 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 09. 2023 г.