Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 843 от 20 септември 2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1066 от 16.08.2023 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XXIV-2489 и УПИ XXV-2490 в квартал 5, гр. Исперих /ПИ № 32874.501.2489 и ПИ № 32874.501.2490/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 17.08.2023 г., по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед №  753/ 17.08.2023 г. на кмета на общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 7 от 07.09.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план - план за регулация.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XXIV-2489 и УПИ XXV-2490 в квартал 5, гр. Исперих /ПИ № 32874.501.2489  и ПИ № 32874.501.2490/, като се промени дворищната регулационна граница между двата имота и се обособят два нови УПИ, като се запази начинът на трайно ползване „За нискоетажно жилищно строителство“, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 09. 2023 г.