Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 844 от 20 септември 2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-733 от 14.06.2023 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XIX-2689, УПИ II-377 и УПИ ХХ-2690 в квартал 184, гр. Исперих /ПИ № 32874.502.2689, ПИ № 32874.502.377 и ПИ № 32874.502.2690/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 15.06.2023 г., по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 558/22.06.2023 г. на кмета на общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 6 от 07.09.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план - план за регулация.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ .

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XIX-2689, УПИ II-377 и УПИ ХХ-2690 в квартал 184, гр. Исперих /ПИ № 32874.502.2689, ПИ № 32874.502.377 и ПИ № 32874.502.2690/, като се обособят два нови УПИ с нови идентификатори УПИ XXI-9711 и УПИ XXII-9712, като се запази начинът на трайно ползване „За нискоетажно жилищно строителство”, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 09. 2023 г.