Заповед за обявяване на бедствено положение в с. Лъвино

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 933 от 04 ноември 2023 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 65, ал. 2, т. 3 и чл. 48, ал. 3, т. 3 от Закона за защита при бедствия и в следствие на усложнената метеорологична обстановка на територията на община Исперих, изразяваща се във валежи от дъжд и градушка и силен вятър, нанесли значителни вреди върху имущество на жителите на с. Лъвино и в съответствие с Протокол от 04.11.202Зг. на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия

НАРЕЖДАМ:

  1. ОБЯВЯВАМ бедствено положение на територията на с. Лъвино, община Исперих, с начало на въвеждане на бедственото положение: 15:30 часа на 04.11.202Зг.
  2. Въвеждам в действие общински план за защита при бедствие в община Исперих.

3. За овладяване на кризисното положение и причинените щети, да се изпълнят следните действия:
   3.1. Постъпилите сигнали да се разпределят по компетентност за ограничаване и отстраняване на щетите.
   3.2. Да се определят работни екипи за огледи на място по подадените сигнали.
   3.3. След първоначалния оглед, Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, да се събере за анализ и оценка на щетите.
   3.4. Да се осигури охрана на населеното място от страна органите на МВР.

4. Срокът на действие на бедственото положение е до изричната му отмяна.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и членовете на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия.

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на област Разград и на Министъра на вътрешните работи.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Аксел КЮЧЮК
За Кмет на община Исперих
Съгласно Решение № 545 от 28.09.2023 год.
на Общински съвет - Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 11. 2023 г.