ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Лого на Община Исперих

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На Горскостопански план и План за дейностите по опазване от пожари на горски територии — общинска собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сеслав” гр. Кубрат стопанисвани от Община Исперих

Уважаеми съграждани и представители на заинтересовани институции,

Уведомяваме Ви, че във връзка с разглеждането и приемането на горскостопански план за горски територии — собственост на община Исперих и на основание чл.З7, ал.4 от Наредба №18/07.10.2015год. за инвентаризация и планиране в горските територии

На 20.11.202З год. от 11:30 часа в заседателната зала на община Исперих,
гр. Исперих, ул. „Дунав” № 2 ще се проведе 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Горскостопански план и План за дейностите по опазване от пожари на горски територии — общинска собственост, в района на дейност на Т П „Държавно горско стопанство Сеслав” гр. Кубрат стопанисвани от Община Исперих.

Материалите за общественото обсъждане са достъпни в деловодството на община Исперих на адрес гр. Исперих, ул.”Васил Левски” № 70, всеки работен ден от 9,00 до 17,00часа.
Лице за контакти: Нуртен Хасанова — началник отдел „ОС”, тел.0883305241.

Писмени становища могат да се изпращат в община Исперих или на 
e-mail: isperih@isperih.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 11. 2023 г.