ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 24а, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 5, ал. 5, т. 1 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих и в изпълнение на Решение №53 по Протокол №8 от 25.02.2016г. на Общински съвет Исперих.

Община Исперих

  1. Определя имоти за отдаване под наем без търг или конкурс  – с начин на трайно ползване овощни градини и трайни насаждения от Общински поземлен фонд на територията на Община Исперих по населени места, местности, категории, площи описани в таблица – Приложение №1.
  2. Определя следните условия за ползването на имотите по Приложение №1, както следва:

2.1. Право да подават заявления имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които приложат заявление по образец, ЕИК или БУЛСТАТ за земеделски производители, удостоверение за липса на задължения към „НАП”, удостоверение за липса на задължения към Община Исперих.

2.2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от Наредба №27 на ОбС Исперих.

2.3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват тези имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване овощни градини и трайни насаждения до 28.04.2016г. включително.

2.4. Договорите за наем на трайни насаждения да се сключат за десет селскостопански години считани от 2016/2017г.

2.5. Определя средна рентна наемна цена за трайни насаждения в размер на 27,00 (двадесет и седем лева) лева на декар.

2.6. Във договорите за аренда да се предвиди клауза за актуализация на арендната вноска на всеки три години.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 03. 2016 г.