Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от (от 14.12.2023г. до 14.01.2024г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №26 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70.

14. 12. 2023 г.