ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

На основание чл.37, ал.1, ал.5 и ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда,   Община Исперих

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор“ на общински целодневни детски градини и на обединено детско заведение:

 1. ОДЗ „Първи юни“, гр.Исперих, община Исперих;
 2. ЦДГ „Щастливо детство“, гр.Исперих, община Исперих;
 3. ЦДГ „Мечо пух“, гр.Исперих, община Исперих;
 4. ЦДГ „Майчина слава“, с. Малко Йонково, община Исперих;
 5. ЦДГ „Славейче“, с. Лъвино, община Исперих.

 

І. Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинска целодневна детска градина и на обединено детско заведение, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и общинска политика в областта на предучилищното образование, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска дейност на детското заведение.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;

2. Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от ЗНП:

 • да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
 • да не са лишени от право да упражняват професията си;
 • да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.2 и т.3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено и трудовото правоотношение като директор на детска градина не е било прекратявано на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса.

4. Да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“:

4.1.специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“;

4.2.специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.

5. Да имат не по-малко от 3 години учителски стаж, по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж към датата на кандидатстване и във връзка с чл.37, ал.2 от Закона за народната просвета;

6. Да имат компютърна грамотност.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
 2. Документ за самоличност (заверено копие);
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Документи за завършена образователна степен на висшето образование, професионална квалификация, учителска правоспособност (заверени копия);
 5. Документи за научно звание, научна степен или професионално-квалификационни степени (заверени копия);
 6. Трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ осигурителен стаж (заверени копия);
 7. Свидетелство за съдимост (в срок за валидност);
 8. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор“ (оригинал);
 9. Удостоверение, че лицето не се води на отчет за психично заболяване – (оригинал);
 10. Документ  за  компютърна  грамотност  -  ако  притежава  (заверено копие);
 11.  Други  документи,  които  лицето  счита  за  необходими  (заверени копия).

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 • І етап – тестов изпит;
 • ІІ етап – събеседване (интервю).

 

V. Място и срок за подаване на документите:

Документи се подават в деловодството на Община Исперих, находящо се на адрес гр.Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70.

Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник, като представят оригиналите за сравнение.

Допускането до конкурс се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл.93 от Кодекса на труда.

Краен срок за представяне на документите 11.04.2016г., вкл. до 17. 00 часа.

Справки и информация относно конкурса: на адрес гр. Исперих, ул.„Васил Левски“ № 70 (деловодство) и на интернет страницата на Община Исперих.

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 03. 2016 г.