Заповед за забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения

Лого на Община Исперих

З А П О В Е Д
№ 188/ 08.02.2024 г.
гр. Исперих

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 118, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 62 от Закона за лечебните растения

З А Б Р А Н Я В А М

  1. Събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване /снежно кокиче, пролетна циклама, оливеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче гнездо и др., клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища, предназначени за засаждане/ от гори, общински терени, зелени площи, паркове и алеи, находящи се на територията на Община Исперих.
  2. На нарушителите да бъдат съставени актове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, респективно Закона за биологичното разнообразие и други относими нормативни актове.
  3. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички кметове /кметски наместник/ на кметства по населени места в Община Исперих за сведение и изпълнение. Заповедта да бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Исперих, както и на информационното табло в сградата на Община Исперих на следния адрес: гр. Исперих, общ. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70.     

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 02. 2024 г.