Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение  № 57  по Протокол  № 6 от 29.02.2024г. на ОбС  Исперих  и Заповед № 276/19.03.2024г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Поземлен имот  № 32874.503.9034 с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1028 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих, с местонахождение на имота гр.Исперих, кв. «Запад » при  съседи: имоти с № 32874.503.2681; № 32874.503.2682; № 32874.503.9035; № 32874.501.9127 и №32874.501.9126, съгласно АЧОС № 7268 от 10.05.2023г. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 9 337,00  лева без включен ДДС.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 93,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 934,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

 

2.1.Поземлен имот  № 32874.503.9035 с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1028 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих, с местонахождение на имота гр.Исперих, кв. «Запад » при  съседи: имоти с № 32874.503.2687; № 32874.503.2688; № 32874.503.2765; № 32874.501.9127 и №32874.501.9034, съгласно АЧОС № 7269 от 10.05.2023г. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 9 337,00  лева без включен ДДС.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 93,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 934,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

 

3.1. Поземлен имот  № 61875.33.154 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1305  кв.м по кадастралната карта на с.Райнино,  с местонахождение на имота с.Райнино, ул. «Христо Ботев » № 45, при  съседи: имоти с № 61875.33.713; № 61875.33.155; № 61875.33.397 и №61875.33.153, съгласно АЧОС № 5738 от 16.06.2014г. 

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 585,00  лева без включен ДДС.

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 56,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 558,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка:
„ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 03.04.2024г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.04.2024г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,  

всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.04.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

                                                                                                              ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 03. 2024 г.