Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение №  55 по Протокол № 6 от 29.02.2024 год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 275 от 19.03.2024г. на Кмета на община Исперих

О  Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  :

1.1. Павилион № 8 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018г. от Общински пазар гр.Исперих с площ – 35,00 (тридесет и пет) кв.м, находящ се в гр.Исперих, ул. «Хан Аспарух», община Исперих с предназначение – фризьорски салон.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 350,00 лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 17,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 350,00 лева, който  се внася внася до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

2.1. Павилион № 15 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018г. от Общински пазар гр.Исперих с площ – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет ) кв.м, находящ се в гр.Исперих, ул. «Хан Аспарух», община Исперих с предназначение – магазин за продажба на промишлени стоки.

2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 12,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00 лева, който  се внася внася до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 03.04.2024г. (сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.04.2024г. (сряда) от 15.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане  на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.04.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                                                              ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 03. 2024 г.