Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 54 по Протокол № 6 от 29.02.2024год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 279/20.03.2024г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на :

1.1.Поземлен имот № 24150.501.25 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 2628 кв.м с адрес с. Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 62 по кадастралната карта на селото,  при граници на имота: имоти с №24150.501.30; №24150.501.26; №24150.20.12; №24150.20.13; № 24150.501.530 и № 24150.501.24, съгласно АОС № 6801 от 22.04.2019 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 184,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 18,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 184,00 лева, който  се внася до до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот № 24150.501.22 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 2543 кв.м с адрес с. Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по кадастралната карта на селото, при граници на имота: имоти с №24150.501.30; №24150.501.23 и № 24150.501.520, съгласно АОС № 6754 от 23.07.2018 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 178,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 17,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 178,00 лева, който  се внася  до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

3.1 Поземлен имот № 56945.503.67 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1123 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Дунав“ № 56 по кадастралната карта на селото, при граници на имота: имоти с №56945.503.68; №56945.130.119; № 56945.503.65 и № 56945.503.691, съгласно АОС № 7497 от 14.02.2024 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 79,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 79,00 лева, който  се внася  до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

4.1. Поземлен имот № 56232.501.125 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 923 кв.м с адрес с. Печеница, ул. „Средна гора“ № 1А по кадастралната карта на селото, при граници на имота: имоти с №56232.501.187; №56232.501.126; № 56232.19.5; №56232.19.4 ; №56232.19.3 и № 56232.501.124, съгласно АОС № 7498 от 14.02.2024 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 65,00  лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 65,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

5.1. Поземлен имот № 61875.33.457 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 923 кв.м с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ № 81 по кадастралната карта на селото, при граници на имота: имоти с №61875.33.62; №61875.33.392; № 61875.33.61 и № 61875.33.707, съгласно АОС № 6437 от 15.05.2017 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 65,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 65,00 лева, който  се внася  до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

6.1. Поземлен имот № 61875.33.463 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1622 кв.м с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ № 29 по кадастралната карта на селото, при граници на имота: имоти с №61875.19.18; №61875.33.462; № 61875.33.404; №61875.33.464; №61875.33.713 и № 61875.22.93, съгласно АОС № 6775 от 12.12.2018 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена  в размер на 113,00  лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 113,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.04.2024 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 03.04.2024 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.04.2024г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС,  която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.04.2024 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.04.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 03. 2024 г.