Публично обсъждане за приемане на Наредба № 28

Лого на Община Исперих

Справка за постъпили предложения във връзка с приемане на проект на Наредба № 28 За управление, ползване и разпореждане със земите и горите от общинския поземлен фонд на Община Исперих
Дата на публикуване: 07.05.2024 год.


О Б Я В А

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 02.04.2024 г. до 02.05.2024 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно проекта на Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите и горите от общинския поземлен фонд на Oбщина Исперих.

Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70.

02. 04. 2024 г.