Публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 11

Лого на Община Исперих

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс  на гражданите и юридическите лица се предоставя  30 – дневен срок от датата на публикуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих (приета с Решение № 685 по Протокол № 61 от 24.04.2019 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 205 от 28.04.2021 г. по Протокол № 25 на ОбС - Исперих; изм. с Решение № 382 по Протокол № 47 от 28.07. 2022 г. на ОбС - Исперих; изм. с Решение № 453 на ОбС - Исперих от 26.01.2023 г.; изм. и доп. с Решение № 493 от 27.04.2023 г. на ОбС - Исперих; изм. и доп. с Решение № 503 от 31.05.2023 г. по Протокол № 61 на ОбС - Исперих) и мотивите към него за отправяне на предложения и становища по проекта на нормативния акт.

Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Исперих, находящо се на адрес гр.Исперих, ул. “Васил Лeвски” № 70, или изпратени по ел. поща на ел. адрес isperih@isperih.bg.

09. 04. 2024 г.