Конкурс за длъжност "Мениджър на случай"

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ

До кандидатите, подали заявление за участие в обявен конкурс за „Мениджър на случай“ – 10 места по проект BG05SFPR002-2.005-0010 „Шанс за достоен живот на хората в неравностойно положение от община Исперих“, по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение”, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

До втория етап на конкурса са допуснати всички кандидати, подали заявление. Събеседването с кандидатите ще се състои на 20.05.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2, партерен етаж.

Аксел Кючюк 
Заместник-кмет на Община Исперих
Председател на конкурсна комисия
Дата: 16.05.2024 год.


О Б Я В А

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОБЯВАВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕНИДЖЪР НА СЛУЧАЙ”  ЗА 10 МЕСТА

Изисквания към кандидатите за длъжността „Мениджър на случай“:

Образование: Завършено средно образование.

Базови умения: Кандидатите трябва да имат предходен опит с уязвими групи; мотивация за работа с хора в неравностойно положение; да имат добри комуникативни умения; да познават проблематиката, затрудняваща намирането на работа от уязвимите лица на пазара на труда.

Основни функции на длъжността „Мениджър на случай“:

Оказване на съдействие на лица от уязвими групи във връзка с достъпа им до заетост и тяхната реализация на пазара на труда;

Подпомагане на лицата от уязвими групи за осъществяване на контакти с институции и организации – АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални, образователни /обучителни/, здравни услуги и др.;

Проследяване на участие на идентифицираните лица в определените за тях  мерки за подкрепа;

Решаване на казуси на лица от целевата група във връзка с тяхната трудова интеграция.

 

Провеждане на конкурса :

I етап – Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
II етап – Провеждане на събеседване (интервю) с кандидатите, одобрени по документи.

Срок  и място за представяне на документи:  от 08.04.2024 г. до  08.05.2024 г. в деловодството на Общинска администрация - Исперих, на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, партерен етаж.

Дата, час и място на провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Изисквани документи за кандидатстване:

- Заявление по образец, съгласно Приложение № 1;
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от документ за завършено образование;
- Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец, съгласно Приложение № 2;
- Документ за самоличност /за справка/. 

08. 04. 2024 г.