Заповед за одобряване на изработен ПУП-ПЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 349 от 09.04.2024 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1370/19.10.2023 г., с искане за разработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ № 45.103, гр. Исперих, местност „Кършията” и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 09.11.2023 г. по смисъла на чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Решение № 9/30.11.2023 г. на ОбС-Исперих за разрешаване на разработване на ПУП-ПЗ е изготвен проект за ПУП- ПЗ (план за застрояване), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 1, т. 6 от 28.03.2024 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

Image removed.ОДОБРЯВАМ:

Изработения ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ 45.103, гр. Исперих, местност "Кършията" съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 04. 2024 г.