Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Електроразпределение Север" АД гр. Варна

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строеж: Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от новомонтиран шкаф кабелен (ШК), част от кабелна мрежа НН към СТП "РТС" гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград до новомонтирано електромерно табло (ЕМТ) за обект "Обществено обслужващ обект" гр. Исперих, обл. Разград, ул."Христо Смирненски" № 24, кв. 120, УПИ II-2887 (ПИ № 32874.502.2887).

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 04. 2024 г.