Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 378 от 17.04.2024 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-445/04.04.2024 г. от Стефан Иванов Сапунджиев, приложените към тях документи за изменение на действащия план за регулация, становище на гл. архитект на Община Исперих от 11.04.2024 г., във връзка с исканото изменение намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на плана за регулация.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във вр. с чл. 134, ал. 2, Image removed.т. 7 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед /Решение/ № 609/25.09.1982 г. на ОбС - Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ V-138,139, VI-138 и УПИ IX-139 в квартал 8 по плана на /землището на/ с. Малък Поровец, община Исперих.

Image removed.Разрешавам заявителят Стефан Иванов Сапунджиев да възложи за своя сметка изработването на проекта за план. Заданието за изработване на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 04. 2024 г.