Обява за наличие на инвестиционно предложение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Всички заинтересувани лица могат да изразят становища по информацията за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство и пристройка – разширение на съществуващо млекопреработвателно предприятие с капацитет 7 т. дневно преработено мляко – гр.Исперих, Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю” ПИ № 32874.167.194” в 14-дневен срок, считано от публикуването на това съобщение.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 04. 2024 г.