Обява за наличие на инвестиционно предложение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Всички заинтересувани лица могат да изразят становища по информацията за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ (АИПСМП) и фризьорски салон” с местоположение обл. Разград, общ. Исперих, с. Тодорово, УПИ VII, кв. 14 в 14-дневен срок, считано от публикуването на това съобщение.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 04. 2024 г.