Обява за изготвяне на инвестиционен проект

ОБЯВА
от Шенол Ахмед Хюсеин
с. Старо селище, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвянето на инвестиционен проект за: "ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ (ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ)" в гр. Исперих, кв. 49, УПИ XIV-145

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

Обявата е публикувана в електронния сайт на Община Исперих за сведение на обществеността.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 05. 2024 г.