Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Махмуре Самедин Хюсеин
Управител на "Караджа-ФАГ" ООД - гр. Исперих

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 32874.148.188 - гр. Исперих, Стопански двор № 1, местност "Юксек юстю".

Местоположение: гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, Стопански двор № 1, местност "Юксек юстю", ПИ № 32874.148.188

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 05. 2024 г.