Публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза ...

Лого на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 17.06.2024 г.(Понеделник) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих,

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих.

16. 05. 2024 г.